วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ดร.จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาก่อนปฐมวัยและระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองคายพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 0-3 ปี และช่วงอายุ 4-6 ปี ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย