แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยา-ตาก

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษพะเยา และโรงเรียนศึกษาพิเศษตาก ทั้งนี้ โรงเรียนศึกษาพิเศษทั้ง 2 แห่ง เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ…

รายละเอียด

มติคณะรัฐมนตรี : แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 รับทราบพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 และเห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร รับทราบพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566                    คณะรั…

รายละเอียด

‘อรรถพล’ ชู สป.ศธ.ให้ความสำคัญงานวิจัย ย้ำให้เป็นตัวนำกำหนดนโยบายการศึกษา

21 มีนาคม 2566 / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ โรงแรม…

รายละเอียด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้งรองปลัด ศธ. และประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 ฉบับ คือ 1 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายยศพล เวณุโกเศศ ข้…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.14 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประ…

รายละเอียด

ศธภ.14 เข้าร่วมเวทีเสียงประชาชนเลือกอนาคตประเทศไทย (Post-Election) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 – 16.30 น. นางเขมิกา เตชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษารักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย นางพิริยาพร สิลินทา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ …

รายละเอียด

ศธภ.14 การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.14 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางเขมิกา เดชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประ…

รายละเอียด

ศธภ.14 เข้าร่วมเวทีเสียงประชาชนเลือกอนาคตประเทศไทย (Post-Election) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 – 16.30 น. นางเขมิกา เตชาชาญญ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษารักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วย นางพิริยาพร สิลินทา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ …

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

ศธจ.น่าน ประชุมเตรียมการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นต่ำกว่…

รายละเอียด

ศธจ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้น…

รายละเอียด

โครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสาสัญจรกระทรวงศึกษาธิการ “สามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจัดโดยสำ…

รายละเอียด

ศธจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาจังหวัดลำพูน และพิธีลงนาม MOU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ดำเนินการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาจังหวัดลำพูน และพิธีลงนาม MOU ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 27th กุมภาพันธ์
Events for 1st มีนาคม
No Events
Events for 2nd มีนาคม
8:00 am - 12:00 am

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

Las vegas, Thailand
Events for 3rd มีนาคม
All Day

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

Las vegas, Thailand
Events for 4th มีนาคม
12:00 am - 6:00 pm

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

Las vegas, Thailand
Events for 5th มีนาคม
Events for 6th มีนาคม
No Events
Events for 7th มีนาคม
No Events
Events for 8th มีนาคม
Events for 9th มีนาคม
No Events
Events for 10th มีนาคม
Events for 11th มีนาคม
Events for 12th มีนาคม
No Events
Events for 13th มีนาคม
No Events
Events for 14th มีนาคม
Events for 15th มีนาคม
No Events
Events for 16th มีนาคม
No Events
Events for 17th มีนาคม
Events for 18th มีนาคม
No Events
Events for 19th มีนาคม
No Events
Events for 20th มีนาคม
Events for 21st มีนาคม
No Events
Events for 22nd มีนาคม
No Events
Events for 23rd มีนาคม
Events for 24th มีนาคม
Events for 25th มีนาคม
No Events
Events for 26th มีนาคม
Events for 27th มีนาคม
No Events
Events for 28th มีนาคม
No Events
Events for 29th มีนาคม
Events for 30th มีนาคม
No Events
Events for 31st มีนาคม
Events for 1st เมษายน
Events for 2nd เมษายน
8:00 am - 12:00 am

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

Las vegas, Thailand

จัดซื้อจัดจ้าง

icon-procurement
icon-procurement
  • ทั้งหมด