แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

โครงการ “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. และสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ในโครงการ  “ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวั…

รายละเอียด

ศธ.จับมือกองทุน กบข. จัดโครงการสินเชื่อ กบข.ช่วยลดหนี้สินครู

“ตรีนุช” จัดโครงการสินเชื่อ กบข. เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ถูกฟ้องร้อง-มีหนี้สินวิกฤติ-เงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถกู้เงิน กบข. มาลดยอดหนี้ ชำระเฉพาะดอกเบี้ยร้อยละ 0.50-1.00…

รายละเอียด

สป.ศธ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเยียวยาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ ครั้งที่ 5

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังห…

รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการ ศธ.”ธนากร” เปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 422

16 สิงหาคม 2565 / นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 422 ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคล…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางภัคชุดา เสรีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำ…

รายละเอียด

ศธภ.6 จัดกิจกรรมการคัดเลือกผลงาน/รูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดเลือกผลงาน/รูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาคการศึกษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพ…

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมร…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นางวิมลมาลย์ รินไธสง รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 มอบหมายให้ นางภัคชุดา เสรีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำ…

รายละเอียด

ศธภ.6 จัดกิจกรรมการคัดเลือกผลงาน/รูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดเลือกผลงาน/รูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับภาคการศึกษา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพ…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

ศธจ.แพร่ เปิดการประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 …

รายละเอียด

ศธจ.อุดรธานี จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 90 พรรษา

วันที่ 17 ส.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสมชาย ดอนสมพงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน…

รายละเอียด

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3”

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนิน“โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 3” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิกา…

รายละเอียด

ศธจ.อุดรธานี ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ตรวจสอบการดำเนินโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ

วันที่ 17 ส.ค.65 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะทำงานฯ ลงพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังตนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบ…

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st สิงหาคม
No Events
Events for 5th สิงหาคม
No Events
Events for 6th สิงหาคม
No Events
Events for 7th สิงหาคม
No Events
Events for 8th สิงหาคม
No Events
Events for 9th สิงหาคม
No Events
Events for 10th สิงหาคม
No Events
Events for 11th สิงหาคม
No Events
Events for 12th สิงหาคม
No Events
Events for 13th สิงหาคม
No Events
Events for 14th สิงหาคม
No Events
Events for 15th สิงหาคม
No Events
Events for 16th สิงหาคม
No Events
Events for 17th สิงหาคม
No Events
Events for 18th สิงหาคม
No Events
Events for 19th สิงหาคม
No Events
Events for 20th สิงหาคม
No Events
Events for 21st สิงหาคม
No Events
Events for 22nd สิงหาคม
No Events
Events for 23rd สิงหาคม
No Events
Events for 24th สิงหาคม
No Events
Events for 25th สิงหาคม
No Events
Events for 26th สิงหาคม
No Events
Events for 27th สิงหาคม
No Events
Events for 28th สิงหาคม
No Events
Events for 29th สิงหาคม
No Events
Events for 30th สิงหาคม
No Events
Events for 31st สิงหาคม
No Events
  • ทั้งหมด