แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 6/2565

บอร์ดการศึกษาเอกชน โดย รมว.ศธ. เป็นประธาน เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งการพัฒนาคุณภาพครู ผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา พัฒนากฎระเบี…

รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ศธ. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิ…

รายละเอียด

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ปรับเปลี่ยนจากออนไลน์ เป็น Onsite พร้อมเตรียมกิจกรรมน่าสนใจให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเต็มที่

25 พฤศจิกายน 2565, ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting กว่า 60 ห…

รายละเอียด

“อรพินทร์” เร่งขับเคลื่อนงานความปลอดภัย ใน-นอกสถานศึกษา ดึงทุกฝ่ายมีบทบาทการทำงานร่วมกัน ขับเคลื่อนสู่ทุกภูมิภาค

25 พฤศจิกายน 2565, ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ / นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย MOE SAFETY CENTER โดยม…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศธจ.พังงา

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลง…

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256…

รายละเอียด

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศธจ.ภูเก็ต

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลง…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศธจ.พังงา

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ลง…

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

(ศธจ.เพชรบูรณ์) พิธีลงนาม(MOU)สนับสนุนด้านการศึกษา ระหว่าง อบจ.เพชรบูรณ์/สพท.เพชรบูรณ์

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.15 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กรอบความร่วมมือการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที…

รายละเอียด

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประะธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

30 พ.ย.65 เวลา 9.30 น. นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประะธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2…

รายละเอียด

ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ปรึกษา เพ…

รายละเอียด

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2565″

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2565 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)” โดยมี นายชัชวา…

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด

พฤศจิกายน 2022

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Events for 1st พฤศจิกายน
No Events
Events for 6th พฤศจิกายน
No Events
Events for 7th พฤศจิกายน
No Events
Events for 9th พฤศจิกายน
No Events
Events for 10th พฤศจิกายน
No Events
Events for 12th พฤศจิกายน
No Events
Events for 13th พฤศจิกายน
No Events
Events for 15th พฤศจิกายน
No Events
Events for 16th พฤศจิกายน
No Events
Events for 18th พฤศจิกายน
No Events
Events for 19th พฤศจิกายน
No Events
Events for 21st พฤศจิกายน
No Events
Events for 22nd พฤศจิกายน
No Events
Events for 24th พฤศจิกายน
No Events
Events for 25th พฤศจิกายน
No Events
Events for 27th พฤศจิกายน
No Events
Events for 28th พฤศจิกายน
No Events
Events for 30th พฤศจิกายน
No Events
  • ทั้งหมด