แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

ศธ.จับมือกองทุน กบข. จัดโครงการสินเชื่อ กบข.ช่วยลดหนี้สินครู

“ตรีนุช” จัดโครงการสินเชื่อ กบข. เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ถูกฟ้องร้อง-มีหนี้สินวิกฤติ-เงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% ที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถกู้เงิน กบข. มาลดยอดหนี้ ชำระเฉพาะดอกเบี้ยร้อยละ 0.50-1.00…

รายละเอียด

สป.ศธ.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเยียวยาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ ครั้งที่ 5

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา และจำนวนเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังห…

รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการ ศธ.”ธนากร” เปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 422

16 สิงหาคม 2565 / นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 422 ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคล…

รายละเอียด

“ตรีนุช” เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศธ. ร่วมมือกิจกรรมจิตอาสา ขยายผลสู่การปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

16 สิงหาคม 2565 / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษากว่า 400 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ณ สนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ รมว…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมร…

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการ อพ.สธ.-ศธ. และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในระดับภูมิภาค

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 และนางสุรางคนา เกียรติกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นอันเนื่องมาจากพร…

รายละเอียด

ศธภ.6 จัดกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษาฯ ระดับภาค ภายใต้โครงการ (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามและการประเมินผลของสถานศึกษา ระดับภาค ภายใต้โ…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.6 ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมโครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมร…

รายละเอียด

ศธภ.6 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการ อพ.สธ.-ศธ. และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาในระดับภูมิภาค

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 และนางสุรางคนา เกียรติกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นอันเนื่องมาจากพร…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ กรอบแนวทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย และจัดทำ (ร่าง) แผนการจัตการศึกษาเพื่อการผสิตและพัฒนากำลังคนตามช่วงวัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม พร้อมด้วยนายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่…

รายละเอียด

ศธจ.แพร่ เปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ Innovation For Thai Education (IFTE)

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดแพร่ Innovation For Thai Education (IFTE) ทั้งน…

รายละเอียด

ศธจ.สุโขทัยจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

ศธจ.สุโขทัยจัดการฝึกอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.  สำนักงานศึกษาธิ…

รายละเอียด

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมประชุมการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมประชุมการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา …

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1st สิงหาคม
No Events
Events for 5th สิงหาคม
No Events
Events for 6th สิงหาคม
No Events
Events for 7th สิงหาคม
No Events
Events for 8th สิงหาคม
No Events
Events for 9th สิงหาคม
No Events
Events for 10th สิงหาคม
No Events
Events for 11th สิงหาคม
No Events
Events for 12th สิงหาคม
No Events
Events for 13th สิงหาคม
No Events
Events for 14th สิงหาคม
No Events
Events for 15th สิงหาคม
No Events
Events for 16th สิงหาคม
No Events
Events for 17th สิงหาคม
No Events
Events for 18th สิงหาคม
No Events
Events for 19th สิงหาคม
No Events
Events for 20th สิงหาคม
No Events
Events for 21st สิงหาคม
No Events
Events for 22nd สิงหาคม
No Events
Events for 23rd สิงหาคม
No Events
Events for 24th สิงหาคม
No Events
Events for 25th สิงหาคม
No Events
Events for 26th สิงหาคม
No Events
Events for 27th สิงหาคม
No Events
Events for 28th สิงหาคม
No Events
Events for 29th สิงหาคม
No Events
Events for 30th สิงหาคม
No Events
Events for 31st สิงหาคม
No Events
  • ทั้งหมด