แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1

สป. ส่วนกลาง

NEWS & UPDATE

ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 6/2565

บอร์ดการศึกษาเอกชน โดย รมว.ศธ. เป็นประธาน เห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งการพัฒนาคุณภาพครู ผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา พัฒนากฎระเบี…

รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ศธ. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิ…

รายละเอียด

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ปรับเปลี่ยนจากออนไลน์ เป็น Onsite พร้อมเตรียมกิจกรรมน่าสนใจให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมเต็มที่

25 พฤศจิกายน 2565, ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ / นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting กว่า 60 ห…

รายละเอียด

“อรพินทร์” เร่งขับเคลื่อนงานความปลอดภัย ใน-นอกสถานศึกษา ดึงทุกฝ่ายมีบทบาทการทำงานร่วมกัน ขับเคลื่อนสู่ทุกภูมิภาค

25 พฤศจิกายน 2565, ห้องประชุมวชิราวุธ กระทรวงศึกษาธิการ / นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย MOE SAFETY CENTER โดยม…

รายละเอียด

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีน…

รายละเอียด

ศธภ.14 การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายลือชัย ชนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสิริกุล สินธุบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิ…

รายละเอียด

ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกัน และปราบปรามการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายลือชัย ชูนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์ ปักการะนา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญ…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการภาค)

NEWS & UPDATE

ศธภ.๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ใจเถิง รองศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง โดยมีน…

รายละเอียด

ศธภ.14 การประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายลือชัย ชนาคา รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางสิริกุล สินธุบุญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิ…

รายละเอียด

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สป. (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด)

NEWS & UPDATE

(ศธจ.เลย)พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เลยพิทเกมส์” ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “เลยพิทเกมส์” ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประ…

รายละเอียด

ศธจ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 ของจังหวัดแพร่ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู…

รายละเอียด

ศธจ.แพร่ ประชุมรายงานข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายอาณัติ มีบุญ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมรายงานข้อมูลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหน่วยงานทางการศึกษา สถา…

รายละเอียด

(ศธจ.มหาสารคาม) ร่วมประชุม Video Conference : Cisco WeBex หัวข้อ : ประชุมชี้แจงแนวทางและพัฒนาบุคลากร ในการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติด้านสุขภาพ (4D)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัด มหาสารคาม มอบหมายให้นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุม Video Conference : Cisco WeBex หัวข้อ : ประชุมชี้แจงแนวทางและพัฒนาบุคลากร ใน…

รายละเอียด

เรื่องแจ้งเวียนหน่วยงาน

PROCUREMENT

มุ่งมั่นและพัฒนา

ทุกภาคส่วน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์ สป.

PROCUREMENT

โพลสำรวจ

POLL

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

CALENDAR

การแถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้เป็น Layout เรานำ Lorem Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนก…

รายละเอียด
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for 1st ธันวาคม
No Events
Events for 6th ธันวาคม
No Events
Events for 7th ธันวาคม
No Events
Events for 10th ธันวาคม
No Events
Events for 12th ธันวาคม
No Events
Events for 13th ธันวาคม
No Events
Events for 15th ธันวาคม
No Events
Events for 18th ธันวาคม
No Events
Events for 19th ธันวาคม
No Events
Events for 21st ธันวาคม
No Events
Events for 22nd ธันวาคม
No Events
Events for 24th ธันวาคม
No Events
Events for 25th ธันวาคม
No Events
Events for 27th ธันวาคม
No Events
Events for 28th ธันวาคม
No Events
Events for 31st ธันวาคม
No Events
  • ทั้งหมด