The 2nd Global Engagement and Empowerment Forum on Sustainable Development (GEEF)

               ด้วย Institute for Global Engagement and Empowerment (IGEE) และ Ban Ki-moon Centre for Global Citizens ได้มีหนังสือแจ้งว่าจะจัดการประชุม The 2nd Global Engagement and Empowerment Forum on Sustainable Development (GEEF) ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัย Yonsei กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำโลก นักวิชาการ นักกิจกรรม และเยาวชนในการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 และขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ไปยังผู้ที่สนใจเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการ โดยสามารถส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จำนวน 300 – 500 คำ เกี่ยวกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 ผ่านทาง Email: geef2019.papers@gmail.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 โดยบทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ และจะต้องส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562  ซึ่งผู้สมัครที่เป็นนักวิชาการต่างประเทศ และนักศึกษาจากประเทศที่ไม่ใช่กลุ่มองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางในการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม ฯ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://igee.yonsei.ac.kr/igee_en/index.do
               สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ จึงประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจจัดส่งบทความวิชาการเพื่อเข้ารับการคัดเลือกต่อไป

 


*********************************

 

 

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 กันยายน 2561