ศธจ.สุพรรณบุรี จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนบูรณาการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนบูรณาการการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) โดยผู้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารและครูจากหน่วยงานการศึกษาสังกัด สพฐ. สช. กศน. และ อปท. ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้น ๑๒๔ รางวัล

รวมภาพรับเกียรติบัตรปฐมวัย

https://drive.google.com/drive/folders/135c2z4VVKY_YO8915j7ou8NfU9wE9qvc?usp=sharing

 

รวมภาพรับเกียรติบัตร IFTE

https://drive.google.com/drive/folders/1SWBFjTZQIq1j-QtO9IudJWm2ur5-Ek9s?usp=sharing

 

รวมภาพรับเกียรติบัตรหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ NT O-NET

https://drive.google.com/drive/folders/15hoJXcmw3xDvIas_ghR8yOh3__T7krtF?usp=sharing