ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดร.กอบภณ แสงสมบัติ ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน