แผนพัฒนาทักษะด้านดิจทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัด สป.ศธ. พ.ศ.2562-2565 (5 ก.ย. 2562)