แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ข่าว สป.(ส่วนกลาง)

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565

ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาระบบราชการของ สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงานในสังกัดสามารถส่งผลงานมากกว่า 1 ผลงาน เป็นรูปแบบการผลิตคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที เกี่ยวกับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ รูปแบบ แนวทาง หรือนวัตกรรม ที่หน่วยงานได้ใช้ในการพัฒนาการทำงาน หรือพัฒนาวิธีการให้บริการของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ รับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8-26 สิงหาคม 2565

เกณฑ์การตัดสิน มี 2 ส่วน คือ 1) โดยคณะกรรมการตัดสิน สัดส่วนร้อยละ 70 ของคะแนนรวม และ 2) ตามคะแนนโหวตเลือกสื่อสร้างสรรค์ที่ประทับใจ บน YouTube “กพร.สป.” โดยจะนำไปประชาสัมพันธ์บนเพจ ศธ.360 องศา ช่วงระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2565 สัดส่วนร้อยละ 30 ของคะแนนรวม

หน่วยงานที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จะได้รับโล่รางวัล ทั้งประเภทการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) สป.ศธ. โทร. 02 628 6409 ในเวลาราชการ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด