2019 Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award)

        Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council, กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์ข่าว “2019 Japan International Award for Young Agricultural Researchers (Japan Award)” เพื่อเปิดรับสมัครนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาในด้านการเกษตร ป่าไม้ ประมง และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย พิจารณาเสนอชื่อนักวิจัยหน่วยงานละ 1 คน (หากมี) สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อยกย่องเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและอาจพัฒนาไปสู่นวัตกรรมในอนาคต

         โดยฝ่ายญี่ปุ่นจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมพิธีรับเงินรางวัล จำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ ขอให้เสนอชื่อและจัดส่งใบสมัครไปยัง Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) โดยตรง ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jircas.go.jp/en/young_award/2019

 

เอกสารดาวน์โหลด

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 มีนาคม 2562