วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางพูทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร เข้าร่วมประชุมหารือทางวิชาการและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองมหาสารคาม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2566 – 2570 มิติศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และวิถึชีวิต 3 ประเด็น ได้แก่ สรภัญญะ เกษตรอินทรีย์และเส้นทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองมหาสารคาม