ศธจ. เลย ประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒

วันที่ ๖ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 0๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยดำเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ เพื่อตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย และจัดลำดับตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดตามที่ สพฐ. กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจากนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑ เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ และนายเฉลิมชัยแสนมหาชัย ศึกษาธิการ     จังหวัดเลย เป็นกรรมการและเลขานุการในการประชุมครั้งนี้