(ศธจ.เพชรบูรณ์) “พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์”

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางอัญชัญ นานาพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคณะบุคลากร เข้าร่วม“พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์” โดยมี นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ นางพิน กอนมนต์ และ นายบุญชวน บัวโนนแดง ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ณ ตำบลบ้านโตก อ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

>>นายปราโมช ปักครึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก กล่าวว่า ตามที่เกิดเหตุอัคคีภัยบ้านของ นางพิน กอนมนต์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. เกิดเหตุอัคคีภัย บ้านเลขที่ 54/3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะเป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก นำรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุ จนเวลาประมาณ 13.30 น. สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพียงบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ 7 คน 1 ครัวเรือน และเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลาประมาณ 18.00 น. เกิดเหตุอัคคีภัยบ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลักษณะเป็นบ้านพักอาศัยและส่วนต่อเติม ของนายบุญชวน บัวโนนแดง อายุ 53 ปี เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร นำรถบรรทุกน้ำเข้าระงับเหตุ จนเวลาประมาณ 19.00 น. สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เพียงบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายบางส่วน จำนวนผู้ได้รับผลกระทบ 4 คน 1 ครัวเรือน

>>เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันสำรวจความเสียหายในด้านการดำรงชีพและพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ โดยเร่งด่วนเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นอกจากนั้น ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดยาสามัญประจำบ้าน, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ครอบครัวละ 3,000 บาท สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบชุดเครื่องนุ่งห่ม และผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย