(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะวิทยากรขยายผลและผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด”

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะวิทยากรขยายผลและผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะวิทยากรขยายผลโครงการสถานศึกษาสีขาว เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาปฏิทินประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ 2566,การเสนอชื่อบุคคลร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานสถานศึกษาด้านเอกสาร ระดับทอง/ระดับเพชร/รักษามาตรฐานปีที่ 1-3 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

>>รายชื่อคณะวิทยากรขยายผลและผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 7 ราย ดังนี้

1.นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สังกัด ศธจ.เพชรบูรณ์

2.นางสาวประกาย บรรลัง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพม.เพชรบูรณ์

3.นางกานต์พิชชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

4.นางพิชญ์สินีย์ สังข์ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

5.นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด นักวิชาการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

6.นางมาลี เพ็งดี ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอหนองไผ่ สังกัด สนง.กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์

7.นายอนุศักดิ์ เสวรส ครูอัตราจ้าง วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา