(ศธจ.ลพบุรี) ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 

 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ทางด้านการศึกษาจังหวัดลพบุรี บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษธิการ พร้อมคณะติดตามฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล