ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ดำเนินการศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ภายใต้การนำของ ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 และ นายนิพนท์ นนธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พร้อมด้วยคณะทำงานประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ดำเนินการศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑) การศึกษาความคิดเห็นต่อนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 10 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนที่มีต่อนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 10 คน และ ๒) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ (๒) เพื่อสร้างและตรวจสอบความตรงระหว่างโมเดลเชิงสาเหตุคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ (๓) เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ได้นำเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อกว่า ๑๐ คน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป