แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ กำหนดได้ มุ่งเน้นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร 3 นโยบายหลัก คือ

1. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. นโยบายการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล