นายธนู ขวัญเดช

นายธนู ขวัญเดช

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 
ประวัติส่วนตัว
 • 9 ธันวาคม 2518
ประวัติการศึกษา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ : เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปี พ.ศ. 2541
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2545
 • เนติบัณฑิตไทย (สมัยที่ 60) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปี พ.ศ. 2550
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปี พ.ศ. 2559
ตำแหน่งทางราชการ
 • 1 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน                        รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 10 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563      ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10
 • 12 มิถุนายน 2562 – 9 กรกฎาคม 2563        รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
 • 22 มกราคม 2559 – 11 มิถุนายน 2562        ผู้อำนวยการสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 15 ธันวาคม 2553 – 21 มกราคม 2559         นิติกรชำนาญการพิเศษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)          25 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)         28 กรกฎาคม 2560
ช่องทางการติดต่อ
 • (ภายนอก)          02-282 0068
 • (ภายใน)             1114 , 1115