คำแปลกฎหมาย ปี 2561 – 2563 หน้าหลัก

รายชื่อกฎหมายแปล ปี 2561

1. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON UNIFORMS FOR STUDENT, B.E. 2551 (2008)
   (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551) Click Here

 

2. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON PENALISATION OF PUPILS AND STUDENTS, B.E. 2548(2005)
   (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548) Click Here

 

3. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON CORRECTION OF BIRTHDATES OF PUPILS AND STUDENTS, B.E. 2547(2004)
    (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2547) Click Here

 

4. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON NAMING EDUCATIONAL INSTITUTIONSB.E. 2547(2004)
    (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547) Click Here

 5. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON RECEIPT OF MONEY OR PROPERTY DONATED TO EDUCATIONAL INSTITUTIONS, B.E. 2552 (2009)
     (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. 2552) Click Here

 

รายชื่อกฎหมายแปล ปี 2562

1. MINISTERIAL REGULATION PRESCRIBING TYPES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND ACTION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE PREVENTION AND RESOLUTION OF TEENAGE PREGNANCY PROBLEMS, B.E. 2561 (2018)
   (กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561) Click Here

 

2. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON UNIFORMS FOR STUDENTS (NO. 2),  B.E. 2561 (2018)
   (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561) Click Here

 

3. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON THE FLYING OF THE NATIONAL FLAG IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS, B.E. 2547 (2004)

   (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547) Click Here

 

4. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON ISSUANCE OF EDUCATION COMPLETION CERTIFICATES AND KNOWLEDGE RECOGNITION CERTIFICATES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS, B.E. 2547 (2004)
   (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกใบสุทธิ และหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547) Click Here

 

5. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON THE USE OF RADIO COMMUNICATION DEVICES, B.E. 2561 (2018)
   (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2561) Click Here

 

รายชื่อกฎหมายแปล ปี 2563

1. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON THE WEARING OF HAIRSTYLE OF STUDENTS, B.E. 2563 (2020)
  (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563) Click Here

 

2. RULE OF THE MINISTRY OF EDUCATION ON SUPERVISION OF THE USE OF SCHOOL VEHICLES, B.E. 2562 (2019)
  (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ.2562) Click Here