แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 – 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 – 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 - 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 - 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    ดาวน์โหลด