แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ

กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ

 • 01 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.ศธ. พ.ศ. 2548
  01 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.ศธ. พ.ศ. 2548
  ดาวน์โหลด
 • 02 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.ศธ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  02 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.ศธ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  ดาวน์โหลด
 • 03 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.ศธ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
  03 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สป.ศธ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
  ดาวน์โหลด
 • 04 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547
  04 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา พ.ศ. 2547
  ดาวน์โหลด
 • 05 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  05 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  ดาวน์โหลด
 • 06 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  06 พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
  ดาวน์โหลด
 • 07 พรบ.ส่งเสริม กศน. พ.ศ. 2551
  07 พรบ.ส่งเสริม กศน. พ.ศ. 2551
  ดาวน์โหลด
 • 08 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
  08 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
  ดาวน์โหลด
 • 09 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  09 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
  ดาวน์โหลด
 • 10 แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  10 แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ดาวน์โหลด