แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ผู้บริหารระดับสูง สป.

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ศึกษาธิการภาค
imgII291
ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง สป.
ops2-002-01-010-61
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนแม่บท ICT
ยุทธศาสตร์ด้าน ICT
วิสัยทัศน์ ICT
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
bundit15092560

จำนวนทั้งหมด20รายการ

1 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง