แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ผู้บริหารระดับสูง สป.

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ศึกษาธิการจังหวัด
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาธิการภาค
imgII291
ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง สป.
ops2-002-01-010-61
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนแม่บท ICT
ยุทธศาสตร์ด้าน ICT
วิสัยทัศน์ ICT

จำนวนทั้งหมด24รายการ

1 2