แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

จัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ม.ค. 2562)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เผยแพร่ร่างประชาพิจารณ์รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (24 ธ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (15 พ.ย. 2561)
ยกเลิกประกาศ (ศธจ.ชุมพร) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 พ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (2 พ.ย. 2561)
ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11 พ.ค. 2561)
สป.ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน ๑ คัน (31 ต.ค. 2560)
สป.ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบไมค์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ต.ค. 2560)
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (24 ต.ค. 2560)
โรงเรียนท่ายางวิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น (24 ต.ค. 2560)
โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน (09 ต.ค. 2560)
จ้างทำใบประกาศเกียรติคุณบัตรแผ่นทองคำรีด จำนวน 256 อัน (02 ต.ค. 2560)
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 9 คัน (02 ต.ค. 2560)

จำนวนทั้งหมด28รายการ

1 2