รองปลัด ศธ. “วีระ” ให้ข้อคิดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สำนักการลูกเสือฯ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล จุดเน้น ศธ. และระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

(19 ตุลาคม 2565) นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมทินิดี บางกอก กอล์ฟ คลับ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โดยมีนายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และผู้บริหาร ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งบุคลากรในสังกัดสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ 55 คน
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์โครงการและกิจกรรม ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ให้ชัดเจน เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลของผู้บริหารและเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
โดยกำหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรม ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายรัฐบาล จุดเน้นและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)