ผู้ตรวจราชการ ศธ.”ธนากร” เปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 422

16 สิงหาคม 2565 / นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 422 ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพฯ

นายธนากร ดอนเหนือ กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการยุวกาชาดแล้ว ยังมุ่งหวังให้ทุกท่านเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการสนับสนุนกิจการยุวกาชาด มีทักษะด้านการบริหารงานยุวกาชาด และเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมยุวกาชาด โดยการนำความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษา สร้างบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดให้เข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากการถ่ายทอดของคณะวิทยากร ได้โอกาสในการสร้างเครือข่าย สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันและกัน และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากทุกภูมิภาค โดยจัดแบบอยู่ค่ายพักแรม รวมระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยนายคงศักดิ์ เจริญรักษ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม รวมทั้งวิทยากรเครือข่ายยุวกาชาดของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 58 คน แบ่งเป็น ชาย 24 คน หญิง 35 คน