“ตรีนุช” Kick-off สร้างนวัตกรรมพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างรายได้ และอาชีพ

28 ก.ย. 2565, โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Kick–off การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการสร้างรายได้และอาชีพ ให้กับนักเรียนและชุมชน 3 ตำบล 48 หมู่บ้าน ของอำเภอวังสมบูรณ์ (อำเภอต้นแบบ) พร้อมมอบโล่รางวัลด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้วยอดเยี่ยม แก่เครือข่ายและผู้สนับสนุนโครงการ 22 คน และเกียรติบัตรแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 223 คน

โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายธันยวิช วิเชียรพันธ์ ผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นางสาวปวีณา จันทร์สุข ประธานมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงาน

รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตระหนักในเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรของชาติ ในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการเข้าถึงระบบการศึกษาตลอดทุกช่วงวัย และการสร้างคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมและความพร้อมในการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตร

ศธ.จึงได้จัดทำโครงการ SAKAEO Model ขึ้นมา โดยมีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงการร่วมกันยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ภายใต้โครงการ SAKAEO Model โดยพัฒนาศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียน จนนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม มีนวัตกรรมธนาคารใบไม้ เครื่องบดปั่นใบไม้ด้วยระบบเทคโนโลยี เครื่องผสมปุ๋ย ฯลฯ สร้างรายได้ และอาชีพจากการขายผลผลิตสู่เครือข่ายคนรักป่าและชุมชน ซึ่งผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถพบเห็นได้ในการจัดงานในวันนี้

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเชื่อมโยงวิชาต่าง ๆ ที่เด็กได้เรียนมาให้เด็กได้คิด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง สามารถจับต้องได้ และเด็กได้คิดว่าจะนำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดไปทำอะไรได้บ้าง โดยจะมีการขยายผล SAKAEO Model ให้ทั่วถึงทั้งจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนก่อนจะขยายผลไปทั่วประเทศ เพราะแต่ละพื้นที่มีบริบทแตกต่างกัน

“ทั้งนี้ ทุกพื้นที่ในประเทศ มีปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว ที่สามารถนำมาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าได้ทั้งสิ้น ฝากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูทุกท่าน ให้ร่วมกันขยายผล ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning ให้เติบโต และกว้างขวางมากขึ้น” รมว.ศธ. กล่าว