10 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริม “คนดี คนเก่ง คนกล้า”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำ 10 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริม “คนดี คนเก่ง คนกล้า” กับพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา

10 หน่วยงาน ที่เข้ารับรางวัลดังกล่าว คือ
• สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
• สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
• สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
• สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
• สำนักงานลูกเสือเเห่งชาติ
• สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
• สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ภาพ : ณัฐพล สุกมาก กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.