โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ (24 ต.ค. 2560)

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

          โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุและบริหารสินทรัพย์ กลุ่มแผนงานและงบประมาณโรงเรียนปก่นนครวิทยาลัย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ ห้องพัสดุและบริหารสินทรัพย์ กลุ่มแผนงานและงบประมาณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.knw.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๒๒๕๖๓๕, ๐๙๑๐๕๖๕๕๙๕ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวีระเดช ซาตา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 

สำเนาถูกต้อง  

(นาย กุศล ทัดโคกกรวด)  

ครู ชำนาญการ  

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

โดย นาย กุศล ทัดโคกกรวด ครู ชำนาญการ

เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2561

ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60107162026&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure