โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สอบราคาจ้างเปลี่ยนฝ้าพร้อมโครงฝ้าอาคาร 1 (25 ก.ย. 2560)

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
เรื่อง สอบราคาจ้างเปลี่ยนฝ้าพร้อมโครงฝ้าอาคาร ๑

          โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเปลี่ยนฝ้าพร้อมโครงฝ้าอาคาร ๑ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๐,๓๒๕.๔๙ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามร้อยยี่สิบห้าบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lk.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔๕๗๖๒๑๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุริยะ จันทร์สนอง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง

 

สำเนาถูกต้อง  

(นางสาว บัณฑิตา เพิ่มพูล)  

ครู คศ.1  

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

โดย นางสาว บัณฑิตา เพิ่มพูล ครู คศ.1

เอกสารสอบราคา เลขที่ 01/2560

ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097129845&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure