โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน ( แม่เหล็ก ) (12 ก.ย. 2560)

( สำเนา )
ประกาศโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน ( แม่เหล็ก )

          โรงเรียนห้วยต้อนวิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน ( แม่เหล็ก ) ตามรายการ ดังนี้

          ครุภัณฑ์โรงเรียนดีใกล้บ้าน ( แม่เหล็ก ) จำนวน ๑  ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา

                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา ตำบลห้วยต้อนอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://proces3.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖๒๕๔๖๘๖๖,๐๔๔๑๒๒๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนิพัทธ์ อาจมิตร)

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา

 

สำเนาถูกต้อง  

(นาย กำแพง ช่วยชูวงษ์)  

ครูชำนาญการพิเศษ  

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

โดย นาย กำแพง ช่วยชูวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ

เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560

ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097052256&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure