โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและก่อสร้างส้วมชาย 6 ที่ 49 ก่อสร้างห้องน้ำหญิง 6 ที่ 49 (06 ก.ย. 2560)

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและก่อสร้างส้วมชาย ๖
ที่๔๙ ก่อสร้างห้องน้ำหญิง ๖ ที่ ๔๙

             โรงเรียนบ้านท่าดินแดงมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและก่อสร้างส้วมชาย ๖ ที่๔๙ ก่อสร้างห้องน้ำหญิง ๖ ที่๔๙ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๑,๑๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนบ้านท่าดินแดง

                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าดินแดง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าดินแดง ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://process3.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๒๙๔๘๒๗๖๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนิล โชคสงวนทรัพย์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดินแดง

 

สำเนาถูกต้อง  

(นาย ดำเกิง โชติยะปุตตะ)   

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

โดย นาย ดำเกิง โชติยะปุตตะ ครู

เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560

ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097008365&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure