โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สอบราคาซื้อชื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด (12 ก.ย. 2560)

( สำเนา )
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
เรื่อง สอบราคาซื้อชื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด

          โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด ตามรายการ ดังนี้

          ซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด จำนวน ๑  ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อบลราชธานี ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process3.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๔๒๕๒๒๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพงษ์เดช ทวีศรี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

 

สำเนาถูกต้อง  

(นางสาว อำภา นวลวัลย์)  

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

โดย นางสาว อำภา นวลวัลย์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสารสอบราคา เลขที่ 37/2560

ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60097046559&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure