โรงเรียนท่ายางวิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น (24 ต.ค. 2560)

( สำเนา )
ประกาศ โรงเรียนท่ายางวิทยา
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น

          โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ pdks.ac.th/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๔๔๙๒๔๕๑ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวสมศรี ศักดิ์รุ่งพงศากุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต

 

 

สำเนาถูกต้อง  

(นางสาว ประวีณ์นุช งามชม)  

ครู คศ.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

โดย นางสาว ประวีณ์นุช งามชม ครู คศ.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2561

ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60107140881&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure