โครงการ ศธจ.ปข. จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะและปรับภูมิทัศน์ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการ ศธจ.ปข. จิตอาสาพัฒนาเมืองสามอ่าว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ภายในชุมชนของตนเอง เกิดจิตสาธารณะ มีความรักความสามัคคี และเป็นการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้สะอาดและน่าอยู่ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!