โครงการเพิ่มศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (27 เม.ย. 2561)