โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และ การยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) (14 มิ.ย. 2561)

citizen feedback

คลิกที่รูป

คลิกที่รูป

คลิกที่รูป

คลิกที่รูป

้อมูลเพิ่มเติม https://citizen.info.go.th/