โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 27

18 กรกฎาคม 2565 / นายสุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด รุ่นที่ 27 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” เขตบางแค กรุงเทพฯ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า หลักสูตรผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาด วางแผนและบริหารการฝึกอบรมยุวกาชาด ตลอดจนให้คำปรึกษาและแนะนำการฝึกอบรมยุวกาชาด และเมื่อมีความเข้าใจในกระบวนการยุวกาชาดแล้ว สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องขยายผลไปยังเครือข่าย ถ่ายทอดให้กับสถานศึกษา สร้างบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดให้เข้มแข็ง

ซึ่งเป็นความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกอบรมยุวกาชาดได้เป็นอย่างดี

การฝึกอบรมดังกล่าว จัดแบบอยู่ค่ายพักแรม รวมระยะเวลา 5 วัน 4 คืน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยนายคงศักดิ์  เจริญรักษ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม รวมทั้งวิทยากรเครือข่ายยุวกาชาดของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 51 คน แบ่งเป็น ชาย 30 คน หญิง 21 คน