แผนเตรียมพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (13 มี.ค. 2562)