แผนผังเว็บไซต์

 

 

แผนผังเว็บไซต์

 

หน้าหลัก

ผู้บริหารระดับสูง สป.

         ◊ ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง

         ◊ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

         ◊ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

         ◊ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

         ◊ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

         ◊ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

         ◊ ศึกษาธิการภาค

         ◊ ศึกษาธิการจังหวัด

         ◊ เกี่ยวกับ CIO

                ◊ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

                ◊ วิสัยทัศน์นโยบายด้าน ICT

                ◊ การบริหารงานด้าน ICT

หน่วยงานหลักใน สป.

         ◊ ส่วนกลาง

                ◊ สำนักอำนวยการ

                ◊ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                ◊ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา

                ◊ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

                ◊ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

                ◊ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา

                ◊ สำนักนิติกร

                ◊ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

                ◊ สำนักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล

                ◊ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

                ◊ หน่วยตรวจสอบภายใน สป.

                ◊ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.

                ◊ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา

                ◊ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

                ◊ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                ◊ ศูนย์บริการประชาชน 1579

                ◊ สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

                ◊ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

         ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 จ.ปทุมธานี

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จ.ลพบุรี

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จ.ฉะเชิงเทรา

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จ.ราชบุรี

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จ.เพชรบุรี

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จ.สงขลา

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จ.ภูเก็ต

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จ.ยะลา

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จ.ชลบุรี

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จ.อุดรธานี

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 จ.สกลนคร

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จ.ขอนแก่น

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 จ.อุบลราชธานี

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 จ.นครราชสีมา

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จ.เชียงใหม่

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จ.เชียงราย

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จ.พิษณุโลก

                ◊ สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 จ.กำแพงเพชร

         ◊ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เกี่ยวกับสำนักงานปลัด

        ◊ ประวัติความเป็นมา

        ◊ โครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวง

        ◊ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์

                ◊ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สป.

                ◊ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ สป.

                ◊ เป้าประสงค์ ของ สป.

                ◊ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย

                ◊ ค่านิยมองค์กร TEAMWINS

                ◊ กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์

                ◊ ตัวอักษรย่อหน่วยงานใน สป.

                ◊ อัตรากำลังของ สป.

                ◊ กฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ

        ◊ ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ สป.

        ◊ นโยบายพัฒนาข้าราชการ 10ทักษะ

        ◊ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สป.

        ◊ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ สป.

        ◊ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของ ศธ.

        ◊ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ ศธ.

        ◊ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สป.

        ◊ รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น

• กฎ ระเบียบ

        ◊ พระราชบัญญัติ

        ◊ กฎกระทรวง

        ◊ ประกาศ

        ◊ ระเบียบ

        ◊ มติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

• ติดต่อ/สอบถาม

        ◊ ติดต่อ

        ◊ เว็บบอร์ด

        ◊ FAQS

        ◊ แผนที่ตั้ง

        ◊ README.. ข่าวการศึกษา

• ระบบ E-OFFICE

        ◊ ระบบสารบรรณ สป.

        ◊ ระบบสารบรรณ สช.

        ◊ ระบบสารบรรณ กศน.

        ◊ ระบบการลา

        ◊ ระบบขอใช้ห้องประชุม

        ◊ ระบบเงินเดือน

        ◊ ระบบการใช้รถ สป.

        ◊ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

        ◊ ระบบทะเบียนทรัพย์สิน

        ◊ ระบบผู้พันงบประมาณ

        ◊ ระบบสารสนเทศด้านบุคคลากร (HRIS)

        ◊ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

        ◊ ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร

        ◊ ระบบสมุดรายชื่อ

        ◊ ระบบควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ

        ◊ ระบบแจ้งซ่อมบำรุงรักษาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

 


 

 

 

หน้าหลัก

หน่วยงานหลักใน สป.

เกี่ยวกับสำนักงานปลัด

การดำเนินงาน

การให้บริการ

  • E-OFFICE
  • คู่มือหรืมาตรฐานการให้บริการ
  • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ติดต่อ/สอบถาม