แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง