แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ (4 มี.ค. 2563)

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ

– เล่มแผนปฏิบัติ 64 (.pdf)
– เล่มแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) (.doc)
– แผนผังความเชื่อมโยงสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี 2564
– แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ
– infographic แผนปฏิบัติราชการ ศธ. 64