แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ 2562 ของ สป

LogoOps-02

 LogoOps-02

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

 

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

 

ดาวน์โหลดเอกสารด้างล่าง