แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ 2563 ของ สป

LogoOps-02

 

LogoOps-02

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

ดาวน์โหลดเอกสารด้างล่าง