แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ 2561 ของ สป

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

ดาวน์โหลดเอกสารด้างล่าง