แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)