แผนปฏิบัติราชการประจําปี ปีงบประมาณ 2560 ของ สป

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.

ดาวน์โหลดเอกสารด้างล่าง