แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สป.

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

ที่มา : 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.