แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(ระบบการลา ระบบสลิปเงินเดือน) (16 พ.ค. 2561)

แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(ระบบการลา ระบบสลิปเงินเดือน)

qr-code-160561