แบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (22 พ.ค. 2561)

แบบสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.14  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบสำรวจเพื่อรับฟังและเรียนรู้ความต้องการหรือความคาดหวังสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการกระบวนการตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
         ความต้องการหรือความคาดหวัง    หมายถึงความรู้สึกอยากได้ใคร่ได้ หรือประสงค์ที่จะได้รับบริการหรือผลผลิตตามพันธกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อย่างมีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพ มาตรฐาน และมีโอกาสที่จะเป็นไปได้หรือเกิดขึ้นได้จริง

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภาค

qr-code-planEdu

กระบวนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคของ ศธ.

กระบวนการพัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

qr-code-data

กระบวนการจัดทำดัชนีทางการศึกษาระดับภาค

qr-code-info

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ขอขอบคุณทุกท่านที่อนุเคราะห์การตอบแบบสำรวจนี้