เลขาธิการ กช. ร่วมยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อยกระดับด้านภาษาสู่มาตรฐานสากล

(1 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.30 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (Upskill) เพื่อเพิ่มยกระดับสู่มาตรฐานสากลในการเพิ่มโอกาสและมีรายได้ยุคสถานการณ์หลังโควิด (Post Covid) สำหรับนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ โดยมี นางสุมิตรา ทองแสง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดร.วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียนที่ได้รับรางวัล เข้าร่วมในพิธีฯ และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวิเวกปางพุฒิพงศ์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้น 2

นายมณฑล กล่าวว่า ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การอบรม ฯ และผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมตนเห็นถึงความพยายาม ทุ่มเท มุ่งมั่นในการเรียนรู้ ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ ที่ใช้ระยะเวลาอันสั้นในการอบรม ฯ เพียง 5 วัน เท่านั้น ซึ่งในยุคปัจจุบันความต้องการแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการทำงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือในประกอบอาชีพอื่นๆ มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงได้เกิดความร่วมมือขึ้นระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จัดการอบรมเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ (Upskill) ในครั้งนี้ ตนถือได้ว่าเป็นก้าวแรกกับความสำเร็จในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ตนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านและโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับรางวัลทุกโรง ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์


นางสุมิตรา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ (Upskill) เพื่อเพิ่มยกระดับสู่มาตรฐานสากลในการเพิ่มโอกาสและมีรายได้ยุคสถานการณ์หลังโควิด (Post Covid) สำหรับนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ เป็นการจัดการอบรมภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบได้รับความรู้ พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และมีโอกาสวัดระดับภาษาตามเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติแบบเสมือนจริง ทั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

โดยภายหลังการจัดอบรมภาษาอังกฤษฯ ดังกล่าว มีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับ จำนวน 36 คน แบ่งรางวัลเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. รางวัลบุคคลประเภทที่ 1 รางวัล “ผู้มีสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษยอดเยี่ยม”
2. รางวัลบุคคลประเภทที่ 2 รางวัล “ผู้มีพัฒนาการภาษาอังกฤษดีเด่น”
และ 3. รางวัลประเภทโรงเรียน “โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ” ได้แก่ รางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชยขวัญข้าว แสนบ่อ : ภาพ/ข่าว
กรรณิกา พันธ์คลอง : เรียบเรียง
ประชาสัมพันธ์ สช.