เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ( 16 ก.พ. 2564 )

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 350/2564
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค และปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค
สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564